ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 • Koordinácia selektívneho zberu vzniknutého odpadu, vypracovanie zberno-manipulačných procesov (napr. pravidlá prevádzkovania zberného miesta – manipulácia s odpadom).
 • Vystavenie, zber sprievodných dokumentov, registrácia a systematizácia údajov, poskytovanie informácií objednávateľovi.
 • Poskytnutie inštrukcií a vzorových tabuliek na evidenciu nebezpečného a ostatného odpadu, kontrola dennej evidencie.
 • Spolupráca na tvorbe ročnej materiálovej bilancie podľa výrobnej technológie.
 • Vyhotovenie ročného priznania vzniknutého odpadu.
 • Spolupráca na úradných kontrolách.
 • Spolupráca na vytvorení interných pravidiel.

OCHRANA OVZDUŠIA

 • Vyhotovenie ročnej správy o miere znečistenia ovzdušia.
 • Na základe emisných údajov kalkulácia poplatku za znečistenie ovzdušia.
 • Obnova povolení fungovania súvisiacich s ochranou ovzdušia, žiadosť o nové povolenia od príslušných úradov.
 • Vyžiadanie ponúk týkajúcich sa ochrany čistoty ovzdušia, spolupráca na vyhodnotení prijatých ponúk, výber dodávateľov a meranie emisií.

OCHRANA VODY

 • Účasť na vyžiadaní a posúdení vodoprávnych povolení súvisiacich s vodnými dielami.
 • Kontrola čistenia a údržby vodných diel.
 • Zostavenie FAVI žiadosti.

ODBORNÉ PORADENSTVO ADR NEBEZPEČNÉHO TOVARU

 • Kontrola dodržania regulačných smerníc ohľadom prepravy nebezpečných materiálov a poradenstvo.
 • Poradenstvo ohľadom prepravy ADR (prepravné doklady, označenia).
 • Vyhotovenie ročného hlásenia na vedenie spoločnosti.
 • Kontrola dodržania pravidiel na identifikáciu prepravy nebezpečného materiálu.
 • Kontrola procesov, použitého vybavenia pri nakládke/vykládke a preprave nebezpečných materiálov.
 • Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti vrátane sledovania zmien predpisov, kontrola hlásení o vzdelávaní a ich evidencia.
 • V prípade nehody alebo výnimočnej situácie ohrozujúcej bezpečnosť vykládky/nakládky použitie vhodných procesov na odvrátenie nebezpečenstva.
 • Odhalenie vážnych nehôd, výnimočných situácií alebo vážne nedodržanie pravidiel zistené počas vykládky/nakládky, v prípade potreby vyhotovenie hlásenia.
 • Kontrola správnych postupov na zabráneniu nehôd, výnimočných situácií a vážnych ignorácií pravidiel.
 • Pri výbere a využívaní subdodávateľov alebo tretích strán prihliadanie na právne predpisy súvisiace s prepravou nebezpečného tovaru, kontrola poradenstva, či zamestnanci zúčastnení na preprave, vykládke/nakládke nebezpečného tovaru získali podrobné technologické usmernenia a vzdelávanie.
 • Kontrola vyhlásených opatrení na uvedomenie si existujúcich nebezpečenstiev počas prepravy, nakládky/vykládky nebezpečných materiálov.
 • Uskutočnenie kontrolných opatrení, ktoré majú zabezpečiť prítomnosť povinných dokumentov na prepravných prostriedkoch podľa bezpečnostných vybavení a pravidiel.
 • Uskutočnenie bezpečnostných opatrení, ktorými sa zabezpečí dodržanie pravidiel súvisiacich s nakládkou/vykládkou.
 • Existencia plánu verejného bezpečia podľa odseku 1.10.3.2.

KVALITA

 • Previerka systému (prehľad regulácií, kontrola procesov).
 • Identifikácia noriem.
 • Stanovenie požiadaviek, návrh na ich vypracovanie, zostavenie potrebnej základnej dokumentácie.
 • Zostavenie návrhu manuálu, vytvorenie systému.
 • Ročná kontrola.
 • Vypracovanie vzdelávacích materiálov.
 • Sledovanie dokumentácií, štrukturálna kontrola systému.
 • Vykonanie ¼-ročných interných auditov, vypracovanie plánu na odstránenie zistených nedostatkov a chýb.
 • Spolupráca na zostavení cieľov a programov, návrhy a sledovanie realizácie.

KONTROLA NEŽIVOTNÉHO MATERIÁLU

 • Kontrola nepodarkov.
 • Kontrola výrobných procesov.
 • Stanovenie rozdelenia podľa hustoty.
 • Vyhotovenie diskrétneho modelu.
 • Stanovenie súvisiacich bodov náradí a súčiastok.
 • Kontrola surovín.
 • Kvantitatívne a kvalitatívne určenie tekutých komponentov. 3D modelovanie degradácie a poškodení v reálnom čase.

Kontakt

Adresa: 9028 Győr, Fehérvári u. 80.
Telefónne číslo: 96/329-666; 30/689-2759
Email: info@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Iroda (centrála)
Kontakt

Adresa: 9023 Győr, Külső Fehérvári út 1.
Telefónne číslo: 96/524-387; 30/687-0946
Email: gyor@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Győr
Kontakt

Adresa: 8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u.
Telefónne číslo: 22/510-220; 30/687-0974
Email: szekesfehervar@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Székesfehérvár
Kontakt

Adresa: 8200 Veszprém, Kisréti u. 1.
Telefónne číslo: 88/326-604; 30/687-0947
Email: veszprem@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Veszprém
Kontakt

Adresa: 9700 Szombathely, Lovas út 30.
Telefónne číslo: 94/312-875; 30/689-7297
Email: szombathely@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | 07.00-12.00
Nedeľa | Zatvorené

Szombathely
Kontakt

Adresa: 8500 Pápa, Győri u. 3.
Telefónne číslo: 89/313-306; 30/665-0532
Email: papa@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Pápa
Kontakt

Adresa: 3527 Miskolc, Besenyői u. 16.
Telefónne číslo: 46/346-611, 30/631-7532
Email: miskolc@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Miskolc
Kontakt

Adresa: 3200 Gyöngyös, Kőkút út 1.
Telefónne číslo: 37/313-193, 30/830-3516
Email: gyongyos@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Gyöngyös
Kontakt

Adresa: 3300 Eger, Nagyváradi u. 18.
Telefónne číslo: 36/515-592, 30/455-7874
Email: eger@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Eger
Kontakt

Adresa: 3100 Salgótarján, Fülemüle u. 11.
Telefónne číslo: 32/440-889, 30/685-4061
Email: salgotarjan@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Salgótarján
Kontakt

Adresa: 4400 Nyíregyháza, Kinizsi u. 1.
Telefónne číslo: 42/311-624, 30/399-2087
Email: nyiregyhaza@mehzrt.hu

Doba otvorenej prevádzky
Pondelok-Piatok | 07.00-15.00
Sobota | Zatvorené
Nedeľa | Zatvorené

Nyíregyháza