Hlavná stránka

Spoločnosť MÉH (Spoločnosť spracujúca vedľajšie produkty a odpady) bola založená v roku 1950 s tým cieľom, aby vytvorila hodnoty z bezcenného. Po zmene režimu z viacerých členských spoločností zostal iba severo-zadunajský a severo-maďarský MÉH a činnosť týchto dvoch spoločností zahŕňa so 100% tuzemským podielom MÉH Zrt. Ako najpatinovanejší účastník tuzemského trhu sme prítomní vo všetkých materiálových prúdoch, môže ísť o recyklovateľné, nerecyklovateľné, nebezpečné odpady, odpady pochádzajúce z domácností alebo o služby poskytované priemyselným spoločnostiam. Na ročnej úrovni vykonávame zber 200 000 t odpadu, z ktorého viac ako 90 % sa recykluje. Ako jeden z najväčších tuzemských účastníkov priemyselného prostredia sme členmi viacerých odborných organizácií, čím prispievame k ochrane prostredia.

Miesto prevádzky

Naše služby

 • Dreva a papiera

  Dreva a papiera
  Ďalej
  Zavriet'
 • Umelá Hmota

  Umelá Hmota
  Ďalej
  Zavriet'
 • OCEĽ

  OCEĽ
  Ďalej
  Zavriet'
 • Elektronika a Elektronika Farebných Kovov

  Elektronika a Elektronika Farebných Kovov
  Ďalej
  Zavriet'
 • NEBEZPEČNÝ A INERTNÝ ODPAD

  NEBEZPEČNÝ A INERTNÝ ODPAD
  Ďalej
  Zavriet'
 • Poradenstvo

  Poradenstvo
  Ďalej
  Zavriet'
DREVO

S papierovými obalmi sa vo viacerých prípadoch často nachádza aj drevený odpad, napr. v podobe paliet a dební. Aj tento typ materiálu zbierame. Zber dreveného odpadu iného druhu odvezieme iba za poplatok (nábytok). Zozbieraný drevený materiál po drvení sa najčastejšie používa na výrobu drevotrieskových a nábytkárskych platní.

PAPIER

Popri oceli pre MÉH je papier druhou najdôležitejšou druhotnou surovinou, ktorého zber priemyselných rozmerov v štáte udomácnil MÉH (kto by si nepamätal školský zber papiera?). Ako jeden z najvýznamnejších výkupcov papiera ročne spracujeme viac ako 50 000 t a predáme papierňam. Najväčšiu časť zberu tvorí odpad baliaceho papiera, ktorý po triedení spracujeme na našich prevádzkach pomocou veľkokapacitných baliacich strojov.

Najčastejšie aj nami vykupované papierové kategórie na tuzemskom trhu sú:
 • hnedý kartón
 • šedý kartón
 • noviny a letáky
 • rôzny papierový odpad z tlačiarní
 • miešaný – papier od obyvateľstva
 • nátronový papier
Vďaka selektívnemu zberu čoraz viac domácností odovzdáva svoj papierový odpad na recykláciu. Popri recyklujúcich ostrovoch môžu aj na naše prevádzky priniesť zozbieraný papierový odpad a podobne ako pri oceľovom odpade aj za tieto materiály zaplatíme. Dôležité je, aby privezený materiál neobsahoval kovové, umelohmotné a organické znečistenia, ktoré môžu sťažiť alebo znemožniť recykláciu.

Môže ísť o odvoz baliacich materiálov od výrobných spoločností, o papiere od obyvateľstva, letáky alebo školský zber, MÉH je vaším ideálnym partnerom. Okrem toho existuje mnoho kategórií, ktoré disponujú špeciálnym, v zozname neuvedeným papierovým odpadom. V takom prípade kontaktujte našich obchodných zástupcov.
Ponuka
V moderných výrobných technológiách čoraz viac materiálov nahradzujú rôzne umelohmotné materiály – ide o súčiastky, baliace materiály. Naša spoločnosť vykupuje rôzne typy umelej hmoty od výrobných alebo prevádzkujúcich spoločností alebo od obyvateľstva.

Charakteristické:
 • Fólia – môže byť vyrobená z viacerých surovín, ale najčastejšia je polyetylénová. Môže byť farebná alebo biela.
 • Baliace materiály polystyrénového základu (podnosy, lepiace pásky).
 • PVC zábaly, napr. palety, IBC nádrže, big-bag vrecia. (z polypropylénu alebo LDPE).
 • Baliace materiály produktov (okrem združených balení, ktorých ekonomická recyklácia nie je vždy zrealizovateľná).
 • Súčiastky, mechanické umelé hmoty (vo viacerých prípadoch s obsahom kovov, zároveň pri umelinách automobilového priemyslu aditíva zabraňujúce horeniu sťažujú recykláciu).
 • Umelé hmoty PVC základu (vonkajšie obaly káblov a rúr).
Pri umelinách je veľmi dôležité, aby boli bez znečistenia, nakoľko jednotlivé znečistenia znemožňujú recykláciu. Zber mechanických umelín s obsahom kovov neznamená problém, nakoľko naša spoločnosť disponuje dostatočnými spracovateľskými kapacitami na manipuláciu tejto frakcie.

Popritom nízka objemová hmotnosť umelej hmoty je veľmi citlivá na logistické náklady, preto ich nacenenie na jednotlivých našich prevádzkach sa môže výrazne líšiť od určitých typov (najlepším príkladom je lepiaca páska). Vyžiadanie ponuky Ponuka
Recyklácia oceľového odpadu má viac ako 150 ročnú minulosť a z tohto dôvodu je oceľ prvou druhotnou surovinou využívanou v recyklácii. Väčšia časť dnešných oceliarní v menšom (35 %) alebo vo väčšom (100 %) pomere často používa oceľový odpad ako surovinu popri alternatívnej železnej rude. Používanie oceľového odpadu je ekologické, nakoľko prostredníctvom recyklácie je potrebné oveľa menšie množstvo uhlia pri výrobe ocele, čo znamená menšie množstvo emisií CO2, menšie znečistenie ovzdušia a nižšiu spotrebu energie.

Jedným z hlavných profilov našej spoločnosti je zber ocele a oceľového odpadu, v rámci ktorého sa zaoberáme:
 • plechový a oceľový odpad z výroby,
 • amortizačné plechy a železný odpad (hrúbka pod 3 mm a medzi 3 – 6 mm),
 • ťažký odpad (hrúbka nad 6 a 8 mm),
 • liatiny (sivá, biela a strojová),
 • triesky (vkláninové a liatinové),
 • oceľový odpad s vysokou a nízkou legovanosťou (ťahaný plechový odpad až po oceľové náradie),
 • nerezový oceľový odpad (materiály s obsahom niklu a chrómu odolné voči kyselinám, nepriťahuje ich magnet).

Na preskúmanie rôznych zliatin disponujeme röntgenovým difrakčným spektrometrom, ktorým je možné okamžite identifikovať špeciálne zliatiny.

Naša spoločnosť je v priamom obchodnom kontakte so všetkými oceliarňami regiónu, ako tier 1 dodávateľ máme výhodné ceny, a preto dokážeme zabezpečiť výhodné ceny a stabilitu našim zákazníkom. Pri väčších množstvách alebo pri priebežne vzniknutom množstve kontaktujte najbližšiu prevádzku alebo našich obchodných zástupcov Ponuka
ELEKTRONIKA

Čoraz viac našich predmetov obsahuje elektronické častice, či už ide o rozšírenie „smart“ produktov alebo rozvoj automobilového priemyslu, elektronické súčiastky sú čoraz významnejšie prítomné. Naša spoločnosť elektronický odpad preberá od výrobcov a obyvateľstva. Najcharakteristickejšie elektronické odpady, ktoré preberáme:

 • malé domáce spotrebiče (od sušičky vlasov až po ručné náradia),
 • veľké domáce spotrebiče (práčky, chladničky),
 • informatické prostriedky (mobilné telefóny, notebooky, počítačové súčiastky),
 • PCB dosky (I., II. a III. triedy),
 • riadiace zariadenia,
 • súčiastky automobilového priemyslu,
 • meracie zariadenia,
 • zábavná elektronika,
 • elektrické zariadenia.

Určité druhy elektronického odpadu nemôžeme prevziať od obyvateľstva (určitá časť súčiastok automobilového priemyslu), ako aj určité špeciálne FAJ kódové elektronické odpady (napr. rozvodná skrinka) sú povinnosťou ohlásenia štátnej daňovej a colnej správy.

Televízory, monitory, lineárne žiarivky preberáme za poplatok, sú zaradené ako nebezpečný odpad.

V elektronických zužitkovacích zariadeniach (E-Elektra a E-hull) naša skupina má podiel, čím ako priamy dodávatelia zabezpečujeme zákazníkom výrazne lepšie podmienky.  

FAREBNÉ KOVY

V predmetoch nášho každodenného života vo viacerých prostriedkoch sa nachádzajú farebné kovy (vedenia, káble, kohútiky, radiátory, akumulátory), kým u väčšiny výrobných závodov tiež vzniká odpad farebných kovov. Na našich prevádzkach preberáme väčšinu odpadu farebných kovov od obyvateľstva a od závodov. Nakoľko ide o cennejšie kovy (oproti oceľovému odpadu), veľký dôraz kladieme na presné váženie.

Na našich prevádzkach sa zaoberáme prevzatím nasl. kovov:
 • hliník,
 • meď (s povlakom alebo bez),
 • bronz (zliatina medi a cínu),
 • mosadz (dvoj/trojzložková),
 • cín (pod druhým názvom zinok),
 • olovo.

Pri hliníku používame inú cenu (v závislosti od čistoty a spracovateľnosti) na rôzne typy hliníkových odpadov, ako na zliatinové plechy, profily a hobliny. V prípade hliníka je charakteristické „znečisťujúce“ železo (oceľové skrutky), ktoré sťažujú recykláciu a výrazne znižujú hodnotu odovzdaného tovaru.

Podobne ako pri hliníku, aj pri medených zliatinách vytvárame ceny podľa obsahu medi a spracovateľnosti. Jednotlivé povlaky (lak) znižujú, kým iné povlaky (cín) zvyšujú hodnotu medeného odpadu.

Určitý druh káblových odpadov môžeme prevziať iba so správnou dokumentáciou (ako citlivé materiály ich prevzatie treba nahlásiť Národnému colnému a daňovému orgánu).

O možnostiach prevzatia sa informujte na našich prevádzkach. Pri cenotvorbe (podobne ako pri elektrických motoroch) platíme podľa obsahu medi.

S olovnatým odpadom sa najčastejšie stretávame v podobe akumulátorov. Alkalické akumulátory preberáme iba v obmedzenom množstve a cene, väčšiu časť výkupu tvoria kyselinové akumulátory. Odpady obsahujúce olovo patria medzi nebezpečné, alkalické / kyselinové akumulátory sú v každom prípade nebezpečné a odovzdať sa môžu jedine na prevádzkach s povolením (všetky prevádzky vo vlastnom riadení disponujú povolením).

Naša spoločnosť je v kontakte s viacerými (tuzemskými a zahraničnými) organizáciami, ktoré zhodnotia farebné kovy. Prispôsobením sa k cenám zhodnocovacích organizácií preberacie ceny prispôsobujeme k cenám burzy a devízovým kurzom, preto pred odovzdaním väčších položiek si vyžiadajte ponuku od obchodných zástupcov. Ponuka
Zaradenie rôznych odpadov je úlohou a zodpovednosťou tvorcov odpadov. Ťažké kovy, kyseliny, lúhy, oleje, plyny so skleníkovým efektom a iné odpady obsahujúce nebezpečné látky treba zaradiť podľa kódu nebezpečenstva a podľa toho treba aj s nimi zaobchádzať. Každá naša prevádzka má k dispozícii skladisko nebezpečného odpadu s obchodným a/alebo zberným povolením a v prípade niektorých typov odpadov disponuje manipulačným povolením.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Na zber a prepravu nebezpečného odpadu disponujeme ADR kontajnermi a prepravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú prepravným požiadavkám ADR.

V oblasti nebezpečného odpadu nevykonávame veľkoobchodnú činnosť, nebezpečný odpad preberáme výlučne od producentov (výnimkou sú: transformátory, akumulátory). Pred zberom treba nebezpečný odpad vyšetriť, tieto náklady v prípade priebežného a väčšieho množstva odpadu preberáme od výrobcov.

Naša skupina na ročnej úrovni obsluhuje viac než 10 000 t nebezpečného odpadu, sme v priamom kontakte so všetkými tuzemskými spaľovňami a skládkami nebezpečných odpadov, tým z logistického a manipulačného hľadiska sme nápomocný našim partnerom pri optimálnom a efektívnom ekonomickom riadení vzniknutého nebezpečného odpadu.

INERTNÝ ODPAD

Spoločným znakom inertných odpadov je, že fyzickou/chemickou cestou nereagujú na svoje prostredie, preto z environmentálneho hľadiska ich zaraďujeme medzi ľahko manipulovateľné, na ľudské zdravie neškodlivé materiály. U našich zákazníkov inertné materiály najčastejšie vzniknú počas búrania, investícií a zemných prác. Najčastejšie sa stretávame s nasl. frakciami:

 • betónová drť
 • tehly/tehlová drť
 • zemina
 • piesok

Dôležité je, aby uvedené inertné materiály neobsahovali znečistenia (napr. olej), lebo v tom prípade ich musíme odviezť/vyložiť ako nebezpečný odpad. V prvom rade sa zaoberáme s materiálmi, ktoré priebežne vznikajú a/alebo sú inertné materiály väčšieho množstva. V severo-východnom a severo-zadunajskom regióne máme viacero skládok. V prípade záujmu o odvoz alebo vykládku si vyžiadajte cenovú ponuku od obchodných zástupcov pod bodom Ceny Ponuka

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 • Koordinácia selektívneho zberu vzniknutého odpadu, vypracovanie zberno-manipulačných procesov (napr. pravidlá prevádzkovania zberného miesta – manipulácia s odpadom).
 • Vystavenie, zber sprievodných dokumentov, registrácia a systematizácia údajov, poskytovanie informácií objednávateľovi.
 • Poskytnutie inštrukcií a vzorových tabuliek na evidenciu nebezpečného a ostatného odpadu, kontrola dennej evidencie.
 • Spolupráca na tvorbe ročnej materiálovej bilancie podľa výrobnej technológie.
 • Vyhotovenie ročného priznania vzniknutého odpadu.
 • Spolupráca na úradných kontrolách.
 • Spolupráca na vytvorení interných pravidiel.

OCHRANA OVZDUŠIA

 • Vyhotovenie ročnej správy o miere znečistenia ovzdušia.
 • Na základe emisných údajov kalkulácia poplatku za znečistenie ovzdušia.
 • Obnova povolení fungovania súvisiacich s ochranou ovzdušia, žiadosť o nové povolenia od príslušných úradov.
 • Vyžiadanie ponúk týkajúcich sa ochrany čistoty ovzdušia, spolupráca na vyhodnotení prijatých ponúk, výber dodávateľov a meranie emisií.

OCHRANA VODY

 • Účasť na vyžiadaní a posúdení vodoprávnych povolení súvisiacich s vodnými dielami.
 • Kontrola čistenia a údržby vodných diel.
 • Zostavenie FAVI žiadosti.

ODBORNÉ PORADENSTVO ADR NEBEZPEČNÉHO TOVARU

 • Kontrola dodržania regulačných smerníc ohľadom prepravy nebezpečných materiálov a poradenstvo.
 • Poradenstvo ohľadom prepravy ADR (prepravné doklady, označenia).
 • Vyhotovenie ročného hlásenia na vedenie spoločnosti.
 • Kontrola dodržania pravidiel na identifikáciu prepravy nebezpečného materiálu.
 • Kontrola procesov, použitého vybavenia pri nakládke/vykládke a preprave nebezpečných materiálov.
 • Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti vrátane sledovania zmien predpisov, kontrola hlásení o vzdelávaní a ich evidencia.
 • V prípade nehody alebo výnimočnej situácie ohrozujúcej bezpečnosť vykládky/nakládky použitie vhodných procesov na odvrátenie nebezpečenstva.
 • Odhalenie vážnych nehôd, výnimočných situácií alebo vážne nedodržanie pravidiel zistené počas vykládky/nakládky, v prípade potreby vyhotovenie hlásenia.
 • Kontrola správnych postupov na zabráneniu nehôd, výnimočných situácií a vážnych ignorácií pravidiel.
 • Pri výbere a využívaní subdodávateľov alebo tretích strán prihliadanie na právne predpisy súvisiace s prepravou nebezpečného tovaru, kontrola poradenstva, či zamestnanci zúčastnení na preprave, vykládke/nakládke nebezpečného tovaru získali podrobné technologické usmernenia a vzdelávanie.
 • Kontrola vyhlásených opatrení na uvedomenie si existujúcich nebezpečenstiev počas prepravy, nakládky/vykládky nebezpečných materiálov.
 • Uskutočnenie kontrolných opatrení, ktoré majú zabezpečiť prítomnosť povinných dokumentov na prepravných prostriedkoch podľa bezpečnostných vybavení a pravidiel.
 • Uskutočnenie bezpečnostných opatrení, ktorými sa zabezpečí dodržanie pravidiel súvisiacich s nakládkou/vykládkou.
 • Existencia plánu verejného bezpečia podľa odseku 1.10.3.2.

KVALITA

 • Previerka systému (prehľad regulácií, kontrola procesov).
 • Identifikácia noriem.
 • Stanovenie požiadaviek, návrh na ich vypracovanie, zostavenie potrebnej základnej dokumentácie.
 • Zostavenie návrhu manuálu, vytvorenie systému.
 • Ročná kontrola.
 • Vypracovanie vzdelávacích materiálov.
 • Sledovanie dokumentácií, štrukturálna kontrola systému.
 • Vykonanie ¼-ročných interných auditov, vypracovanie plánu na odstránenie zistených nedostatkov a chýb.
 • Spolupráca na zostavení cieľov a programov, návrhy a sledovanie realizácie.

KONTROLA NEŽIVOTNÉHO MATERIÁLU

 • Kontrola nepodarkov.
 • Kontrola výrobných procesov.
 • Stanovenie rozdelenia podľa hustoty.
 • Vyhotovenie diskrétneho modelu.
 • Stanovenie súvisiacich bodov náradí a súčiastok.
 • Kontrola surovín.
 • Kvantitatívne a kvalitatívne určenie tekutých komponentov. 3D modelovanie degradácie a poškodení v reálnom čase.